2 Lt Halmyth Carroll Reese

Description: Information:
Naam / Name: Halmyth Caroll Reese
Service nummer / Service number: O-672201
Rang / Rank 2nd Lieutenant
Functie / Function: Pilot
Geboorte Datum & plaats / Birthdate & Place 17 July 1921 Albany, Shackelford County, Texas.
Woonplaats / Hometown: Shackelford County, Texas
Leeftijd / Age: 22
Opleiding / Education: 1938 graduate of Albany High School and attended Jones Junior College in Ennisville, 1941 started his training at the CAA Civil Aeronautics Authority at Hardin Simmons University where he attended several courses.
Beroep / Profession: Muzikant
Familie / Family: Mrs. W. H. Howell of Lorraine (Oma / Grandma),Carroll M. Reese (vader / Father),Velma (Howell) Reese (moeder/ mother),Martha Jo Reese (zus/ Sister). Andere familie / Other Family: Lt Reese uncle from Carroll Candace Kiene and  Dixon Kiene.
Onderscheidingen / Awards Purple Heart ,Air Medal, American Campaign Medal, European-African-Middle Eastern Campaign Medal, World War II Victory Medal, Army Air Force Pilot Badge.
Begraafplaats / Cemetery: American War Cemetery Margraten: Plot A, Row 14, Grave 26

2nd Lieutenant Halmyth Carroll Reese

Halmyth Carroll Reese werd geboren op 17 July 1921 Albany, Shackelford County, Texas.

 

De familie bestond uit vier personen, zijn ouders, Halmyth Carroll Reese ( Lt Reese) en zijn zus Martha Jo Reese. De roepnaam voor Lt Reese was altijd Carroll or Carrol Jr.

Lt Reese was altijd al gefascineerd door de luchtvaart en bouwde op jonge leeftijd al modelvliegtuigjes die hij door zijn moeder liet ophangen in hun wasruimte.

 

Nadat Lt. Reese in 1938 slaagde op de Albany High School Jones Junior kreeg hij een beurs om naar de College in Ennisville  wat een tweejarige opleiding was. Hij studeerde na alle waarschijnlijk daar af in 1941.

Lt. Reese was  wel in voor een grapje zijn zus vertelde aan Candace Kiene dat Lt Reese toen hij op de school in Albama zat het volgend had gedaan. Volgens Candace moet het ergens in April zijn geweest dat Lt. Reese zich samen met zijn vrienden een grapje wilden uithalen. Ze kregen het voor elkaar een koe te plaatsen op het dak van de school. Dit om te kijken hoe de volgende morgen te kijken naar de reactie van de studenten.

 

Naast zijn passie voor vliegtuigen had Lt Reese ook een passie voor muziek. Deze passie deelde hij met zijn moeder die dagelijks pianolessen gaf. Lt.Reese speelde op jonge leeftijd ook al piano, hij speelde per dag  2 uur piano en daarnaast kon hij heel goed muziek stukken improviseren.

Tijdens zijn tienerjaren op de Albany High school  speelde hij clarinet en speelde hij in een kleine dans band.

 

 

Tijdens zijn studie speelde hij in de College band en in een orkest waar ze optredens verzorgden tijdens de Mardi Gras parade in New Orleans in 1939 en 1940. Tevens  traden ze vaker op in andere parades en op de radio.

 

in 1941 starte Lt Reese zijn opleiding bij de CAA Civil Aeronautics Authority op de Hardin Simmons University waar hij meerdere cursussen volgde.

Halmyth Carroll Reese was born on 17 July 1921 Albany, Shackelford County, Texas.

 

The family consisted of four persons, his parents, Carroll Halmyth Reese (Lt Reese) and his sister Martha Jo Reese. If they needed Lt Reese they called him Always Carrol or Carrol Jr and never used Halmyth.

Lt Reese had always been fascinated by aviation and built model aircraft at a young age,  his mother hung them up in their laundry room.

 

Halmyth (who went by Carroll Jr.) graduated from Albany High School in 1938. He soon received a scholarship to go to Jones Junior College in Ennisville, whicih was a two-year college. He graduated probably in 1941.  

 

Lt. Reese was a funny guy, His sister Martha Jo told Candance Kiene that his uncle was in for some jokes:

One time when was in school in Albany, he and his friends managed to move a cow to the roof of the school building, Candace believed around April as a Fool joke. They wanted students who showed up for school that morning to see the hilarious sight.

 

 

In addition to his passion for aircraft, Lt. Reese, had a passion for music.

He shared this passion with his mother who taught piano lessons on a daily basis. Lt. Reese as a boy played piano for almost two hours every day and also improvised very with music.

Reese himself played clarinet  in the Albany High school band during his teenage years. He also played in a small dance band in Albanay.

 

During his studies he played in the college band and in an orchestra where they performed during the Mardi Gras parade in New Orleans in 1939 and 1940.

They also performed more often in other parades and on the radio.

 

In 1941, Lt Reese started his training at the CAA Civil Aeronautics Authority at Hardin Simmons University where he attended several courses.

 

 

 

 

 

Voorbereiding op de Oorlog / Preparation for the War

In 1942 melde Halmyth Reese zich vrijwillig in de Army Airforce.

 

Hierna vervolgde hij op 16 februarie 1942 zijn opleiding tot officier op Kelly, Coleman municipal Airport, Goodfellow Fields waarna  hij in Ellington field Pilot school Houston TX uiteindelijk zijn promotie kreeg tot 2nd Luitenant en zijn wings kreeg met de AC-RES Class 43-B.

Zoals iedere Army Airforce Crew moest hij vervolgens een crew training volgen (advanced combat training) in AAB Avon Park, Florida.

In 1942 Halmyth Reese volunteered to join the Army Airforce.

 

After this he continued his training as an officer at Kelly, Coleman municipal Airport, Goodfellow Fields on February 16, 1942, after which he eventually got his promotion to 2nd Lieutenant in Ellington field Pilot school Houston TX and got his wings with the AC-RES Class 43-B. Like every Army Airforce Crew, he then had to undergo crew training (advanced combat training) in AAB Avon Park, Florida.

 

 

 

 

 

Dit was een trainingsschool voor B26 Marauder bommenwerper crews. Hier werd het grootste gedeelte van de crew samengesteld. Op 22 Juni 1943 schrijft Lt Reese een brief naar zijn ouders waarin hij schrijft dat zijn crew is samengesteld en met deze crew een oefenmissie heeft uitgevoerd op 21 Juni op een hoogte van 400ft en met 100lb oefen bommen.

De crew bestond toen uit:

Radio-operator Sgt Paul R Scott, Engineer SSgt Alex E Sundberg, Tail gunner Sgt L Jacobs en Co-pilot Sussman en Bombardier George M Walter.

 

HIj beschrijft hier ook in dat ze de volgende dag een nieuwe missie zouden gaan uitvoeren  met 300lb bommen met een tijdvertraging.

 

Uit deze brief blijkt ook dat hij met de operations officier Capt. Nichole  die net  de vorige week vrijdag uit New Guinea was teruggekeerd op stap was geweest.

Op 30 September 1944 kregen de ouders van Lt Reese een brief van de Commanding General Army Air Forces H.H. Arnold waarin hij Lt Reese beschreef als een, doordachte en dappere officier, serieus van opzet, wiens agressiviteit bij het uitvoeren van alle opdrachten opmerkelijk was.

 

Nadat Lt Reese met zijn crew de advanced combat training had afgerond werd 2nd Lt .Reese in Augustus 1943 in de gelegenheid gesteld om het thuisfront kort te bezoeken voordat hij in september 1943 verscheept werd naar Engeland.

 

Via de zuidelijke route vlogen ze met een nieuwe B26 marauder naar Engeland. Op 14 oktober 1943 kwamen ze in Engeland aan en moesten ze de nieuwe Marauder afgegeven bij het  9th USAAF depot in Prestwick of Horham.  Van daaruit werden de B26's verdeeld naar de verschillende bomb groups die ze op dat moment nodig hadden.

 

 

De Reese crew vertrok van daar uit naar Toomebridge Northern Ireland, (Combat Crew Replacement Centre Groups)

 

Toombridge lag net buiten Belfast. Hier verbleef de bemanning een aantal weken om gevechtsmissie's te leren vliegen. Hierna moesten ze zich dan melden bij hun toegedeelde eenheden (bomb groups) in Engeland.

 

This was a training school for B26 Marauder Bomber crews. The largest part of the crew was assembled here. On 22 June 1943 Lt Rees wrote a letter to his parents in which he wrote that his crew was composed and with this crew he performed a training mission on 21 June at an low altitude of 400ft with 100lb practice bombs.

The crew consisted of:

Radio operator Sgt Paul R Scott, Engineer SSgt Alex E Sundberg, Tail gunner Sgt L Jacobs and Co-pilot Sussman and Bombardier George M Walter.

 

 

He also describes that the next day they would perform a new mission with 300lb bombs with a time delay.

 

This letter also shows that he and the operations officer Capt. Nichole who had just returned last Friday from New Guinea had been a good relationship and went to town.

On 30 September 1944, the parents of Lt Reese received a letter from the Commanding General Army Air Forces H.H. Arnold in which he Lt Reese described as a, thoughtful and brave officer, seriously intentional, whose aggressiveness in performing all assignments was remarkable.

 

 

After completing this, 2nd Lt Reese was given the opportunity in August 1943 to briefly visit the home front before being shipped to England in September 1943.

 

 

Through southern route they flew to England with a new B26 marauder.

On 14 October 1943 they arrived in England and they had to deliver the new Marauder at the 9th USAAF depot in Prestwick or Horham.

From there, the B26s were divided to the different bomb groups they needed at that moment.

 

The Reese crew left from there to Toomebridge Northern Ireland, (Combat Crew Replacment Center Groups).

 

Toombridge was just outside of Belfast. The crew stayed here for a few weeks to learn how to fly combat missions.

Then they had to report to their assigned units (bomb groups) in England.

Uit persoonlijke brieven gedateerd uit December 1943 bleek dat Lt Reese een jonge dame had leren kennen in Belfast. Hij was met haar gaan dansen op de basis en bewonderde de architectuur van het gemeente huis in Belfast met haar. Hij had zich een fiets gekocht  en omdat hij al lange tijd verkouden was had hij zich lang wollen ondergoed  gekocht en een paar Engelse flight boots.

Met Kerstmis hebben zijn ouders hem nog een aantal cadeaus gestuurd en hij vroeg altijd naar snoep als hij met hun schreef.

Op 31 december 1944 schreef Lt Reese een brief naar zijn ouders en beschreef daarin "kogellager fabrieken"  waarschijnlijk deed hij dat omdat op dat moment er een aanval met succes was uitgevoerd op kogellager fabrieken in Duitsland.

Daarnaast schreef hij regelmatig V-mail naar zijn zus (Martha Jo Reese) die werkzaam was in Forth, Worth en trouwplannen hadden om in Los Angeles te gaan trouwen.

From personal letters dated December 1943 it appeared that Lt Reese had met a young lady in Belfast.

He had attended a few dances with her probably on base and admiring the architecture of the town hall in Belfast. He had bought himself a bicycle, and because he had a cold for a long time he had bought long woolen underwear and a pair of English flight boots.

At Christmas, his parents sent him a number of gifts and he always asked for sweets when he wrote to them.

On 31 December 1944 Lt Reese wrote a letter to his parents mentioning "ball bearing's probably because at that time they had attacked a ball bearing factory with great success.

In addition Lt. Reese wrote regularly V-mail to his sister (Martha Jo Reese) who worked in Forth, Worth and had plans to get married in Los Angeles.

 

 

 

Op 5 Maart1944 werd Lt Reese overgeplaatst naar Engeland. Station 358 gelegen in Earls Colne een klein plaatsje in Essex bij de 453th Bomber squadron 323 Bomber group van de 9th Army Airforce.

Omdat iedere crew tijdens hun eerste missie altijd een "observer" mee kreeg werd Major Berryman in de crew ingedeeld. Hij moest beoordelen of de crew na hun eerste missie alleen een missie kon uitvoeren.

 

 

 

Lt Reese Schreef in maart 1944 dat hij graag London een keer wilde bezoeken met zijn vriend “Hill”. Maar het is niet duidelijk of hem dat ook is gelukt. Naar alle waarschijnlijkheid lijkt het erop dat de foto’s van maart 1944 in London zijn gemaakt waaruit blijkt dat hij zijn droom toch nog heeft kunnen verwezenlijken. Dit kunnen we aannemen omdat hij foto's van London achterliet. Echter dit is nooit met een brief bevestigd.

 

Ondanks de verschrikkingen van de oorlog trouwde zijn zus op 30 maart 1944 in Californie (zie tweede foto links). Haar man zou later ook worden uitgezonden en was ook gestationeerd in Belgie als scherpschutter. Dit zijn de ouders van Candace Kiene die mij heeft voorzien van heel veel informatie met betrekking tot Lt Reese. Haar familie wist toen nog niet wat er met Lt Reese gebeurd was. Kort na het trouwen op 10 April 1944  kreeg de vader van LT Reese een telegram van het ministerie van defensie over het slechte nieuws dat zijn MIA ( Missing in Action) was.

Kort daarna werd via het rode kruis 25 Juli 1944 een telegram verzonden naar de verenigde staten ter bevestiging dat Lt Reese was gesneuveld (KIA, Killed in Action) , Waarop het ministerie een bevestigingsbrief stuurde naar de Familie op 06 Augustus 1944 dat Lt Reese  was gesneuveld (KIA) op 26 Maart 1944 in IJmuiden.

 

Daarna kwam de hele familie incl. Lt Reese zus Martha J. Reese meteen bij elkaar in Albany om elkaar te ondersteunen met dit verdriet. De Ouders van Lt Reese  en zijn familie zijn hem nooit vergeten.

Ze hebben deze last hun hele leven moeten meenemen.

 

Uit verhalen blijkt Lt Reese in het totaal 7 missies te hebben uitgevoerd.  6 Combat training missie in Noord Ierland en 1 Combat missie naar IJmuiden.

 

On March 5th 1944 Lt Reese was transferred to England. He went to Station 358 located in Earls Colne a small town in Essex with the 453th Bomber squadron 323rd Bomber group of the 9th Army Airforce.

Every new crew did get a experienced officer as a observer, he had to look if the crew could accomplishedd the next mission by there selfs.

This officer was Maj. C.Berryman.

Why Sgt Brown was added at the moment is still unclear.

 

Lt Reese wrote arround March 1944 that he wanted to visit London, with his friend "Hill".

Lt. Reese had never been to London at time, but left photos of London.

In all likelihood it seems that the photographs, were made in London around  March 1944  showing that he could still realize his dream.

 

 

 

Despite the horrors of the war, his sister married in California on 30 March 1944. ( See second picture left). Shortley after they did married also her husband was transfered to the ETO as a Army infantry soldier stationed a while in Belgium. He was also a designated sharpshooter. 

These are the parents of Candace Kiene of which I received a lot of information about LT reese. At the time the couple did married they did not know what had happened to Lt Reese.

 

Lt. Reese mother wrote a letter dated April 2, 1944, asking her son to send a wire if possible, because at that time she had not received word of his death.

Shortly after  Martha Jo (Reese) Kiene got married, on April 10th 1944 Lt Reese's father received a telegram from the Ministry of Defense bearing bad news, that Lt Reese was MIA (Missing in Action) above Holland IJmuiden.


Shortly after, the Red Cross sent a telegram to the United States on July 25th1944 to confirm that Lt Reese was KIA, (Killed In Action).


The Family Reese did get a telegram on August 6Th 1944 from the Ministry of Defense that Lt Reese was KIA on 26 March 1944 above Holland  IJmuiden.

 

Then the whole family, including Lt Reese's sister Martha Jo, came together in Albany to support each other in this sadness.

The parents, sister and other descendants of Lt Reese will not forget    him.

 

They remember him, all their lives.

 

 

From stories Lt Reese appears to have carried out a total of 7 missions. Probably this were 6 Combat Trainings missions  because no data was available about these missions and 1 Combat traning with the 323rd to IJmuiden Holland.

 

Op 28 November 1944 wordt Lt Reese onderscheiden voor de Air Medal deze wordt uiteindelijk in ontvangst genomen op 27 December 1944 door zijn vader en moeder Mr Carroll M Reese en Mrs.Velma Reese.

 

Op 19 maart 1952 komen de ouders van Lt Reese in aanmerking voor de Gold Star Lapel  button, een gouden ster revers knop in de Verenigde Staten dit is een officiële decoratie geautoriseerd door een wet van het Congres die wordt uitgegeven aan de directe familie familieleden van leden van de dienst die zijn omgekomen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende gewapende conflicten. De revers speld met gouden ster is voor KIA-families. De gouden ster revers knop werd opgericht door de wet van het Congres, Public Law 80-306, in augustus 1947. 

On 28 November 1944, Lt Reese was Distinguished  posthumous for the Air Medal. On 27 December 1944 his father and mother Mr. Carroll M Reese and Mrs. Velma Reese received his Air Medal.

 

On 19 March 1952, the parents of Lt Reese qualifies for the Goldstar Lapel button, a Gold Star lapel button in the United States. This is an official decoration authorized by the law of Congress which is issued to the immediate family relatives of members of the service, who are died in the first and Second World War and subsequent armed conflicts. The lapel pin with golden Star is for KIA families. The Golden Star Lapel button was founded by the Law of Congress, Public Law 80-306, in August 1947. 

Onderscheidingen / Awards

Dankzij Candace Kiene fotos van de orginele onderscheidingen van Lt Reese die nog steeds in familie bezit zijn.

 

Thanks to Candace Kiene who sent me these beautiful photos of the original awards that are still in family possession of LT Reese.

Timeline:

 

Links to other Websites

Foto's

ABMC War Dead Certificate Halmyth C Reese
PDF – 566,0 KB 428 downloads

Dankjewel / Thank You

Als allerlaatste wil ik bij deze de familie van Lt Reese in bijzonder Carroll Candace Kiene en haar broer Dixon Kiene. Bedanken voor het doneren van deze fantastische fotocollectie en privé brieven.

Zonder dit had ik deze memoires nooit kunnen maken ter nagedachtenis van 2nd Lt Reese.

 

Finally, I want to thank you the Family of Lt Rees especial Carroll Candace Kiene and her brother Dixon Kiene. Thank you for donating this fantastic photo collection and private letters. Without this I would never have been able to make these memoirs in memory of 2nd Lt Reese.